DNC Statement on Mid-Autumn Festival

Today, DNC Chair Tom Perez, Vice Chair Rep. Grace Meng, and National AAPI Caucus Chair Bel Leong-Hong released the following statement on the Mid-Autumn Festival: 

“The Mid-Autumn Festival is usually a time to gather together with friends, family, and loved ones to celebrate the blessings we’ve received in the past year. But in the midst of a global pandemic, this Mid-Autumn Festival is unlike any other. This year, as we find new ways to celebrate safely, we also express our gratitude to AAPIs who are on the frontlines of the fight against the coronavirus and reaffirm our solidarity with the AAPI community in the face of rising anti-Asian sentiment. Together, Democrats will continue fighting to build a brighter future for AAPI families across the country, and ensure AAPI communities have a seat at the table.”

「通常在中秋節,我們與親朋友好聚在一起,慶祝我們在過去一年渡過的美好時光。但因全球疫情之故,今年的中秋節與以往不太一樣。今年,在我們以新的方式安全過節之時,我們也表達我們對奮戰在戰疫一線的 AAPI 的感激,並在逐漸興起的反亞裔情緒下重申我們與 AAPI 社區的友好團結。民主黨將與大家攜手努力,繼續為全國的 AAPI 家庭打造更美好的未來,並確保 AAPI 社區擁有一席之地。」

“Tết Trung Thu thường là thời gian để đoàn tụ với bạn bè, gia đình, và người thân yêu để kỷ niệm những điều tốt đẹp mà chúng ta nhận được trong năm qua. Nhưng giữa đại dịch toàn cầu, Tết Trung Thu này không giống như thường lệ. Năm nay, khi chúng ta tìm ra những cách thức mới để kỷ niệm ngày lễ một cách an toàn, chúng tôi cũng muốn thể hiện sự biết ơn đối với AAPI là những người ở tuyến đầu của cuộc chiến chống coronavirus và khẳng định sự đoàn kết của chúng tôi với cộng đồng AAPI trước tư tưởng kỳ thị người Châu Á đang gia tăng. Cùng nhau, những đảng viên Dân chủ sẽ tiếp tục đấu tranh để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình AAPI trên cả nước, và đảm bảo các cộng đồng AAPI có được tiếng nói đại diện của mình.”

“추석은 보통 친구와 가족, 사랑하는 사람들과 모여 지난해 우리에게 주어진 축복을 기념하는 시간입니다. 하지만 전 세계적인 유행병이 계속되고 있는 가운데, 이번 추석은 축제는 이전 어떤 축제와도 다르게 느껴집니다. 저희는 안전하게 올해 축제를 즐길 새로운 방법을 찾는 동시에, 최전선에서 코로나바이스러스와의 사투를 벌이고 있는 아시안아메리칸태평양계 국민들에게 감사를 표하며, 고조되는 반아시아 정서 앞에서 아시안아메리칸태평양계 커뮤니티의 결속을 다시 한 번 확인합니다. 저희 민주당은 힘을 합쳐 전국의 아시안아메이칸태평양계 가족들을 위한 더 밝은 미래를 구축하고 이들에게 자신의 목소리를 낼 수 있는 기회를 제공하기 위해 계속해서 싸워나갈 것입니다.”

###